Oyster halfshells on a plateOyster halfshells on ice

SafeOysters.org - Người Đi Câu

Vi khuẩn Vibrio vulnificus

Nhiễm Trùng vì Ăn Đồ Biển Sống
hoặc vì Những Vết Thưong Liên quan – Nưóc Biển

Giới Thiệu Đi Bắt Các Động Vật Biển Có Vỏ Để Giải Trí

Đi Bắt Các Động Vật Biển Có Vỏ Để Giải Trí

Có an toàn khi ăn sò biển, trai hay hến của chính mình tự bắt không?

Hầu hết các tiểu bang, tỉnh hay thành phố ven bờ biển đều có những vùng dành riêng và có giám sát làm nơi giải trí công cộng, ở đó người ta có thể bắt sò biển, trai hay hến. Nước hoặc trai sò tôm cua trong các vùng này thường xuyên được kiểm tra* để bảo đảm trong đó không có vi khuẩn hay vi trùng từ nước cống thải ra, những chất độc từ những đám tảo tự nhiên (natural algal blooms), hay những chất gây ô nhiễm khác có thể gây bệnh cho người. Nếu những chất gây ô nhiễm độc hại xuất hiện, vùng sẽ có những bảng thông báo cấm bắt, để tránh nguy hiểm.

Một vài tiểu bang có thể yêu cầu quý vị phải có giấy phép (license)ù để bắt trai sò tôm cua như một môn giải trí với giới hạn qui định về số lượng mà quý vị có thể bắt được. Hãy kiểm lại với cơ quan có trách nhiệm giám sát các vùng giải trí công cộng, ở đó có thể bắt trai, sò hay hến, trong tiểu bang, tỉnh, hay thành phố của quý vị. Quý vị cũng có thể dùng mạng liên kết dưới đây để xác định tin tức theo tiểu bang.

* GHI CHÚ: Do bởi vi khuẩn Vibrio xuất hiện một cách tự nhiên trong nước biển và không phải là một mối đe dọa nguy hiểm cho tất cả mọi người, không phải tất các vùng thu hoạch đều được kiểm tra về vi khuẩn Vibrio. Vì thế, không an toàn cho những người có nguy cơ nhiễm bệnh khi ăn sò biển, trai, hoặc hến sống hay nấu chưa chín mà mua từ những nơi mua bán công cộng, hoặc được bắt từ những vùng giải trí công cộng, ngay cả nếu những vùng này được công nhận là có thể thu hoạch. Sò biển, trai hay hến, nói chung, các loại đồ biển có vỏ khi nấu thật chín sẽ diệt được vi khuẩn Vibrio. Để biết thêm tin tức về ai là người dễ bị nhiễm trùng vi khuẩn Vibrio vulnificus, xin xem phần "Nhiễm Trùng Vibrio" của trang web "Giới Thiệu Vi Khuẩn Vibrio vulnificus, Những Gì Khách Hàng Nên Biết Khi Ăn Sò Biển hay Hến Sống"

SafeOysters.org is a gateway to Vibrio vulnificus information
for health care providers, food and health educators, consumers, fishermen 
and commercial processors.

Updated: 3/13/2009 - Send comments or questions to: web editor.